Checklist: Is uw vrijzinnige gemeenschap bij de tijd?

Gemeenschap:

–         De zoektocht staat in de gemeenschap centraal, niet een specifiek levensanker.

–         Er wordt bewust en expliciet nagedacht binnen de gemeenschap hoe we spirituele groei en maatschappelijke betrokkenheid kunnen optimaliseren.

–         Geregeld brengen sprekers uit de niet joods-christelijke tradities  inspiratie in.

–         Er is aandacht voor de kinderen en oudere jeugd met eigentijds materiaal uit de grote religieuze en wijsheidstradities.

–         De gemeenschap is op een natuurlijke wijze ingebed in de sociale en religieuze context van de directe omgeving.

–         De gemeenschap is ingebed in de landelijk organisatie en communiceert belangrijk landelijk en regionaal nieuws in de afdeling.

–         De gemeenschap heeft op zijn minst één partnercontact: dan wel een lokale gemeenschap uit een andere religieuze of wijsheidstraditie (bijvoorbeed een naburige moskee), dan wel een internationaal partnercontact (bijvoorbeeld een Unitarische gemeenschap in Transsylvanië of Amerika).

–         De gemeenschap gebruikt geregeld materiaal van een buitenlandse vrijzinnige groepering (bijvoorbeeld liederen, jeugdprogramma). Tevens besteedt de gemeenschap aandacht aan internationale vrijzinnigheid.

–         Nieuwe mensen worden expliciet welkom geheten en wegwijs gemaakt in de gemeenschap.

 

Programma

–         De leden komen zelf met de initiatieven voor het programma en dragen deze zelf. De programmacommissie en het bestuur zijn daarin vooral faciliterend.

–         De vier pijlers: kritisch denken, pluralisme, integratie en bovenpersoonlijk bewustzijn hebben een plek in het programma van de gemeenschap.

–         De activiteiten putten uit verschillende religieuze en wijsheidstradities. Het Christendom heeft daarin niet bij voorbaat een voorkeurspositie.

–         Het programma spreekt het fysieke, het mentale en het spirituele gebied aan. Voorbeeld yoga, spirituele dans, lezingen, workshop, meditatie- en aandachtstraining.

 

Vieringen

–         De gehele viering (meditaties, liederen, liturgische elementen) is doordacht. Pluralisme en integratie zijn hierin volledig opgenomen.

–         De voorganger beperkt zich niet tot een kritisch doordenken van het oude verhaal, maar neemt in de vieringen pluralisme, integratie en bovenpersoonlijk bewustzijn mee als essentiële onderdelen.

–         De gemeenschap nodigt sprekers uit andere religieuze en wijsheidstradities uit voor lezingen en andere activiteiten.

–         Eigentijdse symboliek en markeringsmomenten (overgangsrituelen, naast geboorte, huwelijk en overlijden kun je bijvoorbeeld denken aan volwassen worden, verhuizen of pensionering).

–         Er wordt flexibel ingespeeld op de aanwezigheid van kinderen tijdens de vieringen.

–         Bij de viering worden de stoelen in een halve of hele cirkel gezet, tenzij de gemeenschap hiervoor te groot is.

–         Pianospel of andere (b.v. pop) muziek liefst in plaats van orgelmuziek.

 

Voorganger

–         De voorganger is bekend met eigentijdse wijzen van coaching en heeft daar bijvoorbeeld een opleiding in gevolgd.

–         In het kader van het faciliteren van de lopende band van persoonlijke bewustwording is de voorganger bekend met onder andere ontwikkelingspsychologie en met de belangrijkste ontwikkelingen uit het holistische milieu[1].

–         De voorganger maakt gebruik van de inbedding in het internationaal netwerk van vrijzinnigen.

 

Gebouw

–         Het gebouw toont christelijke symbolen alleen samen met symbolen uit andere religieuze en wijsheidstradities.

–         Voor in de zaal van de viering, ligt naast een Bijbel ook een aantal boeken uit andere religieuze tradities.

–         Er is modern meubilair in het gebouw.

 

Communicatie naar buiten

–         De website, en andere communicatie naar buiten  veronderstelt pluralisme (mensen hebben allen een eigen levensbeschouwing)

–         Website is interactief

–         De website wordt wekelijks bijgewerkt

–         Interactief gebruik van de sociale media.

 

 

Geef een reactie